Hvad koster (medie)licens?

Fra 2022 er et helt slut med at betale medielicens. Det gælder for alle.

Her kan du læse og blive klogere på hvad licens og public service er. Du finder også ud af hvad licensmidlerne bliver brugt til og hvad licensen koster.

Hvad er licens?

Medielicensen (i folkemunde kaldt ”licens”) er en fast årlig betaling, som sikrer at medievirksomheder i Danmark kan udbyde såkaldt public service uafhængigt af underliggende kommercielle interesser og agendaer som fx økonomi og politik. Danmarks Radio (DR) modtager som den største udbyder af public service hovedparten af licensmidlerne – nemlig hele 67%. Det er blandt andet på grund af licensen at DR som en af de eneste tv-kanaler er reklamefri. Det er ligeledes politisk bestemt, at DR skal bidrage til at styrke dansk filmproduktion – det betyder, at nogle af de licenspengene som DR modtager går til produktion af blandt andet spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm.

Hvad er public service?

Public service er en række opgaver som den enkelte medievirksomhed skal varetage. I radio- og fjernsynslovens § 10 (til højre) beskrives det helt præcist hvad public service-virksomheder som fx DR skal leve op til.

Det er politisk besluttet, at medielicensen skal afskaffes over en periode på tre år, og at public service i Danmark fra 2022 skal finansieres via skatten. I 2021 er licensen på 619 kroner for et år.

Den mest synlige forskel her og nu på, at licensbetalingen fremover skal finansieres via skatten er altså, at beløbet bliver mindre og mindre hvert år, for så helt at forsvinde fra 2022, hvor opkrævningerne holder op med at komme.

Licensregler – hvem skal betale licens?

Hvis du er over 18 år og har et såkaldt licenspligtigt apparat, så skal du betale medielicens. Det er ikke afgørende for din licenspligt, om du bruger DR eller andre licensfinansierede medie- og kulturtilbud. Så snart du har et licenspligtigt apparat, skal du være dækket af en medielicens. Et licenspligt apparat er et tv, computer, mobiltelefon, tablet eller andre enheder med internetadgang.

Der er som hovedregel to situationer, der fritager dig fra medielicensbetaling:

 • Hvis du ikke har licenspligtige apparater (det er de færreste, selvom mange påstår det)
 • Hvis du er dækket af en andens medielicens, fx din ægtefælle, din kæreste eller dine forældre, hvis I har samme folkeregisteradresse. Du kan dog ikke være dækket af fx din roommate.

Er du licenspligtig, men betaler ikke i øjeblikket, kan du tilmelde dig her.

  “Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund.”

  Radio- & Fjernsynslovens § 10

  Slut med licens!

  Regeringen og Dansk Folkeparti har den 16. marts 2018 aftalt, at medielicensen skal afskaffes, og fremtidens public service skal finansieres via den almindelige skat. I overgangsperioden fra 2019 til 2021 skal du også betale medielicens, samtidig med at skattemodellen indføres. Det er en politisk beslutning, hvordan den nye model bliver. Det har DR ikke haft nogen indflydelse på. Vi kender heller ikke alle detaljer endnu, men vi informerer om det i god tid, før det træder i kraft i 2019.

  Hvad sker der ved flytning og dødsfald?

  Hvis du flytter, følger medielicensen automatisk med, da DR Licens får oplysning om din flytning fra folkeregisteret. På samme måde får DR Licens også oplysning om, hvis du flytter til udlandet, og her vil din licens blive afmeldt uden, at du skal foretage dig noget.

  Hvis du flytter på plejehjem og tager dine licenspligtige apparater med, skal du også fortsat betale medielicensen, der følger med dig til din nye adresse på plejehjemmet. Hvis du har en ægtefælle eller samlever, der stadig bor i jeres hjem, er I dog begge dækket af denne.

  I tilfælde af dødsfald afmeldes licensen automatisk.

  N

  HVORDAN TILMELDER JEG MIG LICENS?

  Hvis du ikke har tilmeldt dig, og du ikke er dækket af en licensaftale på din adresse, vil du typisk modtage et brev fra DR Licens med en besked om, at du ikke er tilmeldt medielicens samt en tilmeldingsguide hertil.

  “Pensionister er efter ansøgning til DR Licens berettiget til nedsættelse til halv medielicens, hvis pensionisten har en personlig tillægsprocent på 100, jf. § 31, stk. 3 i lov om social pension eller § 29, stk. 3 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

  Stk. 2. Nedsættelse efter stk. 1 har virkning fra det tidspunkt betingelserne herfor er opfyldt, dog tidligst fra det tidspunkt DR Licens har modtaget ansøgningen.

  Stk. 3. Nedsættelsen bortfalder, såfremt den i stk. 1 stillede betingelse ikke længere er opfyldt. Pensionisten har pligt til at give DR Licens meddelelse herom.”

  Bekendtgørelse om medielicens, § 10.

  Mangler du prisen på noget?

  Share This