Hvad koster (medie)licens?

Fra 2020 vil prisen på din medielicens være lavere end den hidtil har været

Her kan du læse og blive klogere på hvad licens og public service er. Du finder også ud af hvad licensmidlerne bliver brugt til og hvad licensen koster.

Hvad er licens?

Medielicensen (i folkemunde kaldt ”licens”) er en fast årlig betaling, som sikrer at medievirksomheder i Danmark kan udbyde såkaldt public service uafhængigt af underliggende kommercielle interesser og agendaer som fx økonomi og politik. Danmarks Radio (DR) modtager som den største udbyder af public service hovedparten af licensmidlerne – nemlig hele 67%. Det er blandt andet på grund af licensen at DR som en af de eneste tv-kanaler er reklamefri. Det er ligeledes politisk bestemt, at DR skal bidrage til at styrke dansk filmproduktion – det betyder, at nogle af de licenspengene som DR modtager går til produktion af blandt andet spillefilm, kortfilm og dokumentarfilm.

Hvad er public service?

Public service er en række opgaver som den enkelte medievirksomhed skal varetage. I radio- og fjernsynslovens § 10 (til højre) beskrives det helt præcist hvad public service-virksomheder som fx DR skal leve op til.

Prisen for medielicens i 2020 er 1.353 kr. pr. år. De fleste af os betaler med månedlige eller halvårlige gebyrer, og derfor optræder licensen på vores betalingsoversigt med lidt anderledes beløb: (676,50 kr. hvis du betaler halvårligt eller 112,75 kr. hvis du betaler månedligt). Hvis du er berettiget til nedsat medielicens, skal du i 2020 betale 338,25 kr. pr. halvår i medielicens.

Hvordan fordeles licenspengene?

Herunder ses hvordan fordelingen af en årlig licensbetaling fordeles (tallene er fra 2018):

 • DR: 1683,69 kr.
 • Moms: 505,40 kr.
 • TV2 Regioner: 235,13 kr.
 • Radio24syv: 43,75 kr.
 • Lokalradio- og tv: 23,55 kr.
 • Filmstøtteordninger: 11,48 kr.
 • Public service-puljen: 16,07 kr.
 • Kulturstatistik: 3,99 kr.
 • Station Next: 3,08 kr.
 • Markedstest af nye DR-initiativer: 0,92 kr.

Licensregler – hvem skal betale licens?

Hvis du er over 18 år og har et såkaldt licenspligtigt apparat, så skal du betale medielicens. Det er ikke afgørende for din licenspligt, om du bruger DR eller andre licensfinansierede medie- og kulturtilbud. Så snart du har et licenspligtigt apparat, skal du være dækket af en medielicens. Et licenspligt apparat er et tv, computer, mobiltelefon, tablet eller andre enheder med internetadgang.

Der er som hovedregel to situationer, der fritager dig fra medielicensbetaling:

 • Hvis du ikke har licenspligtige apparater (det er de færreste, selvom mange påstår det)
 • Hvis du er dækket af en andens medielicens, fx din ægtefælle, din kæreste eller dine forældre, hvis I har samme folkeregisteradresse. Du kan dog ikke være dækket af fx din roommate.

Er du licenspligtig, men betaler ikke i øjeblikket, kan du tilmelde dig her.

“Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund.”

Radio- & Fjernsynslovens § 10

Hvad koster licens? Se Licensprisen i 2020 her

Nedsat licens

Du er som folkepensionist eller førtidspensionist berettiget til nedsat licens (efter reglerne før 1. januar 2003), og har en personlig tillægsprocent på 100. Din tillægsprocent fremgår af din pensionsmeddelelse, som du enten får i din digitale postkasse eller med, hvis du er fritaget for digital post. Er du berettiget til nedsat licens skal du således betale 481,75 kr. pr. halvår. Som blind eller svagsynet kan du helt blive fritaget for at betale medielicens. Du skal have en såkaldt synsrest på 6/60 eller mindre. Disse regler gælder hvis du bor alene, sammen med andre blinde eller svagsynede eller med dine børn under 18 år, og samtidig opfylder de synsmæssige betingelser.

Ansøg om nedsat licens

Følg disse tre trin, hvis du ønsker at ansøge om nedsat licens:

 1. Udfyld ansøgningsskemaet, som du kan hente herunder eller hos din kommune.
 2. Få underskrift og stempel fra din kommune, som skal bekræfte, at du opfylder betingelserne.
 3. Send ansøgningsskemaet til DR Licens.

Slut med licens!

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 16. marts 2018 aftalt, at medielicensen skal afskaffes, og fremtidens public service skal finansieres via den almindelige skat.

I hele 2018 skal du fortsat betale som hidtil. I overgangsperioden fra 2019 til 2021 skal du også betale medielicens, samtidig med at skattemodellen indføres. Det er en politisk beslutning, hvordan den nye model bliver. Det har DR ikke haft nogen indflydelse på. Vi kender heller ikke alle detaljer endnu, men vi informerer om det i god tid, før det træder i kraft i 2019.

“Pensionister er efter ansøgning til DR Licens berettiget til nedsættelse til halv medielicens, hvis pensionisten har en personlig tillægsprocent på 100, jf. § 31, stk. 3 i lov om social pension eller § 29, stk. 3 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 2. Nedsættelse efter stk. 1 har virkning fra det tidspunkt betingelserne herfor er opfyldt, dog tidligst fra det tidspunkt DR Licens har modtaget ansøgningen.

Stk. 3. Nedsættelsen bortfalder, såfremt den i stk. 1 stillede betingelse ikke længere er opfyldt. Pensionisten har pligt til at give DR Licens meddelelse herom.”

Bekendtgørelse om medielicens, § 10.

Mangler du prisen på noget?

Share This